Gebruiksvoorwaarden Fruugo

Laatst bijgewerkt: Oktober 2023

1.AANVAARDING VAN VOORWAARDEN

Welkom bij de elektronische winkelsites van Fruugo ("Dienst"), die aan u worden aangeboden door Fruugo.com Ltd en eventuele volle dochterondernemingen van Fruugo.com Ltd en aan de groep gelieerde ondernemingen, waaronder Fruugo (Ireland) Ltd ("wij", "ons" of "Fruugo").

De dienst wordt geëxploiteerd door Fruugo.com Ltd. Fruugo is in Engeland en Wales geregistreerd onder bedrijfsnummer 06553460 en het hoofdkantoor van Fruugo is Fountain Street House, 13 Fountain Street, Ulverston, Cumbria, LA12 7EQ. Het btw-nummer van Fruugo is GB 413 9004 29.

Deze Gebruiksvoorwaarden ("GBV") zijn van toepassing op uw gebruik van de content, software en services die via de Service worden aangeboden. Lees deze GBV aandachtig voordat u de Service gebruikt. Door de Service te gebruiken, accepteert u en gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de GBV. Als u het niet eens bent met de GBV of wijzigingen daarvan, dient u het gebruik van de Service te staken.

Fruugo behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken delen van deze gebruiksvoorwaarden op elk gewenst moment te wijzigen, aan te passen, toe te voegen of te verwijderen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze GBV regelmatig te controleren op wijzigingen. Als u de Service blijft gebruiken nadat er wijzigingen zijn gepubliceerd, betekent dit dat u de wijzigingen aanvaardt en ermee akkoord gaat. Zolang u deze gebruiksvoorwaarden naleeft, verleent Fruugo u een persoonlijk, niet-exclusief, niet-overdraagbaar, beperkte toegang tot de service en om deze te gebruiken.

Tenzij u en Fruugo schriftelijk anders zijn overeengekomen, gaat u, door u te registreren voor of anderszins op enigerlei wijze gebruik te maken van de Service, met inbegrip van maar niet beperkt tot het bezoeken of doorbladeren van de Service, ermee akkoord gebonden te zijn aan en u te houden aan deze GBV en alle aanvullende voorwaarden ("Aanvullende voorwaarden") en beleidsregels en richtlijnen ("Beleidsregels") waarnaar hierin wordt verwezen of die door Fruugo worden gepubliceerd of beschikbaar worden gesteld, in elk geval voor zover dergelijke Aanvullende voorwaarden en Beleidsregels van toepassing zijn op uw gebruik van de Service.

De Aanvullende voorwaarden en beleidsregels omvatten, maar zijn niet beperkt tot, het volgende:

Privacyverklaring van Fruugo;

Cookiebeleid van Fruugo;

Beleid voor verboden producten van Fruugo;

Beleid tegen namaak van Fruugo;

Handelsmerkbeleid van Fruugo;

Beleid inzake juridische klachten van derden;

Beleid voor de bescherming van minderjarigen van Fruugo en

Beleid voor nauwkeurigheid van inhoud van Fruugo.

Alle aanvullende voorwaarden en beleidsregels worden hierbij specifiek door middel van verwijzing hierin opgenomen, en de GBV vormen samen met alle aanvullende voorwaarden en beleidsregels de volledige overeenkomst tussen u en Fruugo (de "overeenkomst") met betrekking tot het onderwerp hiervan en vervangen alle eerdere overeenkomsten.

Voor zover de GBV in strijd zijn met andere Aanvullende voorwaarden of Beleidsregels die door of via ons worden verstrekt, hebben de Aanvullende voorwaarden of Beleidsregels voorrang voor zover het conflict bestaat. Eventuele aanvullende voorwaarden die u in een orderbevestiging of andere documentatie voorstelt, worden verworpen en zijn niet van kracht tenzij wij hiermee uitdrukkelijk hebben ingestemd in een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst met u. Uw gebruik van een bepaald deel van de service kan ook onderhevig zijn aan richtlijnen en beleidsregels die op die service van toepassing zijn en die van tijd tot tijd door Fruugo kunnen worden gepubliceerd en gewijzigd.

Deze Overeenkomst bevat de voorwaarden en bepalingen die wettelijk bindend zijn voor u ("u") als gebruiker van de Service.

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, is elke nieuwe functie of verbetering of vrijgave van nieuwe eigenschappen aan de Service onderworpen aan de GBV.

2.INFORMATIE OVER EIGENDOMSRECHTEN EN HANDELSMERKEN

Fruugo is de exploitant van de service en de inhoud is eigendom van Fruugo (of van aan ons gelieerde ondernemingen) of wordt onder licentie gebruikt van onze leveranciers. Fruugo is de eigenaar van de informatie in deze service.

De rechten van Fruugo en onze dochterondernemingen en leveranciers worden beschermd door de Britse, Europese en internationale wetgeving op het gebied van intellectueel eigendom, waaronder de wetgeving voor de bescherming van auteursrechten, handelsmerken en databaserechten. Misbruik van deze service kan leiden tot civielrechtelijke aansprakelijkheid of strafrechtelijke sancties. Fruugo verleent u een beperkte, niet-exclusieve en herroepbare licentie voor toegang tot de service om producten van verkopers te bekijken, goederen te bestellen of contactgegevens van verkopers of ons (of onze gelieerde ondernemingen) te verkrijgen.

Uw licentie voor toegang tot de Service strekt zich niet uit tot enig commercieel gebruik van onze website of enig gebruik van onze website ten behoeve van enige andere commerciële entiteit dan Fruugo (of onze gelieerde ondernemingen).

U erkent en gaat ermee akkoord dat de Service eigendoms- en vertrouwelijke informatie bevat die wordt beschermd door toepasselijke wetten op het gebied van intellectuele eigendom en andere wetten. Het Fruugo-logo, de website en de dienstmerken, en andere Fruugo-logo's en product- en servicenamen zijn handelsmerken van Fruugo.com Ltd ("Fruugo-merken"). Verder erkent u en gaat u ermee akkoord dat de inhoud die u via de service ontvangt, wordt beschermd door auteursrechten, handelsmerken, servicemerken, octrooien of andere eigendomsrechten en -wetten, zoals uiteengezet in ons Fruugo-handelsmerkenbeleid.

Tenzij Fruugo u uitdrukkelijk schriftelijk toestemming heeft verleend, stemt u ermee in de Fruugo-merken op geen enkele wijze weer te geven of te gebruiken. Lees het handelsmerkbeleid van Fruugo voor meer informatie over de merken van Fruugo. Het is u uitdrukkelijk niet toegestaan enig deel van onze service te downloaden (anders dan op grond van automatisch pagina caching), te wijzigen of aan te passen, te reproduceren of te kopiëren, te verkopen (met inbegrip van enige wederverkoop) of anderszins onze service of website (of enig deel daarvan) te exploiteren voor enig ander doel dan zoals hierboven uiteengezet, noch is het u toegestaan onze website te framen.

3.ONZE BUSINESS

Fruugo is een wereldwijde marktplaats waar onafhankelijke verkopers en kopers met elkaar in contact kunnen komen. Fruugo stelt verkopers in staat om winkels op te zetten die producten ("product" of "producten") aan eindgebruikers aanbieden en verkopen. Fruugo verkoopt de desbetreffende producten niet zelf, behandelt, controleert of anderszins ziet de desbetreffende producten niet en is

niet betrokken bij het afwikkelingsproces. Fruugo is niet de fabrikant of distributeur van de producten op het platform. Elke productweergavepagina vermeldt duidelijk de naam, locatie en het adres van de verkoper die de Producten te koop aanbiedt op de Service.

4.STATUS VAN HANDELSAGENT

Fruugo.com Ltd en Fruugo (Ierland) Limited mogen alleen optreden als een commerciële agent van de verkopers en niet namens klanten. In Fruugo's overeenkomst met de detailhandelaren hebben de detailhandelaren Fruugo gemachtigd om namens de detailhandelaren Producten aan klanten te verkopen.

Fruugo is een business-to-consumer ("B2C") marktplaats - Fruugo faciliteert de verkoop van bedrijven aan eindgebruikers. De detailhandelaars zijn de geregistreerde verkopers met betrekking tot de verkochte Producten. Fruugo is de verkopende partij met betrekking tot de betaling voor de gekochte producten. Wanneer u een Product op de Service koopt, is het verkoopcontract uitsluitend tussen u en de verkoper. Dat betekent dat wanneer u een Product op de Service koopt, uw transactie plaatsvindt met de Verkoper die het Product heeft vermeld en dat deze Verkoper verantwoordelijk is voor het uitvoeren van uw bestelling.

Fruugo controleert de producten die op de service te koop worden aangeboden niet. Fruugo hanteert een kennisgevings- en verwijderprocedure waarvan derden in voorkomend geval gebruik kunnen maken en Fruugo kan naar eigen goeddunken producten van de service verwijderen. Fruugo kan een verkoper helpen bij het terugroepen van producten als een product door een regelgevende instantie op het gebied van productveiligheid ongeschikt voor verkoop wordt geacht.

Aangezien Fruugo een B2C-bedrijf is, wordt er belasting over uw bestelling in rekening gebracht volgens de B2C-belastingregels die op uw bestelling van toepassing zijn, waarbij rekening wordt gehouden met het aankoopbedrag, uw locatie en de locatie van de verkoper. Fruugo kan geen facturen uitgeven of wijzigen voor een business-to-business ("B2B") scenario.

Verder heeft Fruugo niets in bezit van wat via haar websites wordt vermeld of verkocht en is zij niet betrokken bij de feitelijke transactie tussen kopers en verkopers (de detailhandelaren). Fruugo is geen partij bij de transactie en het contract voor de verkoop is rechtstreeks tussen koper en verkoper. Hoewel Fruugo kan helpen bij het oplossen van geschillen, heeft Fruugo geen controle over het bestaan, de kwaliteit, de veiligheid of de wettigheid van de vermelde producten, de nauwkeurigheid van de inhoud van de aanbiedingen van de verkopers, het vermogen van verkopers om artikelen te verkopen, het vermogen van kopers om voor artikelen te betalen of dat een koper of verkoper een transactie zal voltooien of een artikel zal retourneren, en kan Fruugo dit ook niet garanderen.

Als verantwoordelijk online platform is de integriteit van de service van het grootste belang voor ons bedrijf en al onze partners. Alle verkopers die de service gebruiken, moeten zich houden aan de voorwaarden van Fruugo voor verkopers en we eisen van zowel verkopers als consumenten dat ze zich houden aan de voorwaarden in deze GBV.

Alle Producten die door detailhandelaren op de Service worden verkocht, worden verkocht op basis van het feit dat ze uitsluitend voor persoonlijk, huishoudelijk gebruik zijn.

5.FRUUGO'S PRIVACYVERKLARING

Op registratiegegevens (zoals hieronder gedefinieerd) en bepaalde andere gegevens over u is de Fruugo Privacyverklaring van toepassing. Raadpleeg voor meer informatie onze volledige Privacyverklaring.

U gaat ermee akkoord dat we uw accountgegevens en alle inhoud die u via de Service hebt ontvangen ("Inhoud") kunnen openen, bewaren en openbaar maken: (a) aan de bij Fruugo aangesloten bedrijven wereldwijd om de Service op een efficiënte manier aan u en anderen te kunnen leveren; (b) om uw account goed te kunnen beheren in overeenstemming met onze standaard operationele procedures; en (c) indien de wet dit vereist of indien we te goeder trouw geloven dat een dergelijke toegang, bewaring of openbaarmaking redelijkerwijs noodzakelijk is om: (i) te voldoen aan een juridisch proces; (ii) de GBV af te dwingen; (iii) te reageren op claims dat enige Inhoud de rechten van derden schendt; (iv) te reageren op uw verzoeken om klantenservice; of (v) de rechten, het eigendom of de veiligheid van de Service, haar gebruikers en het publiek te beschermen.

Fruugo kan klantenservice- of verkoopgesprekken opnemen voor training en kwaliteitsnormen en andere gegevens verzamelen over de interactie tussen u en Fruugo en tussen u en de verkoper die door ons wordt vertegenwoordigd.

6.UW REGISTRATIEVERPLICHTINGEN

Als tegenprestatie voor uw gebruik van de Service stemt u ermee in om: (a) waarheidsgetrouwe, nauwkeurige, actuele en volledige informatie over uzelf te verstrekken zoals gevraagd op het registratieformulier van de Service ("Registratiegegevens") en (b) de Registratiegegevens te onderhouden en onmiddellijk bij te werken zodat deze waarheidsgetrouw, nauwkeurig en volledig blijven.

Als u informatie verstrekt die onwaar, onnauwkeurig of onvolledig is, of als wij redelijke gronden hebben om te vermoeden dat dergelijke informatie onwaar, onnauwkeurig of onvolledig is, hebben wij het recht om uw account op te schorten of te beëindigen en elk toekomstig gebruik van de Service (of een deel daarvan) te weigeren.

Fruugo hanteert een beleid ter bescherming van minderjarigen en om de service te kunnen gebruiken, moet u ten minste achttien (18) jaar oud zijn. Fruugo heeft externe verkopers die van de service gebruikmaken verplicht om leeftijdscontroles uit te voeren voor de verkoop van producten waarvoor leeftijdsbeperkingen gelden.

7.FRUUGO-ACCOUNT, WACHTWOORD EN BEVEILIGING

U ontvangt een wachtwoord en accountbenaming na voltooiing van het registratieproces van de service. U bent verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van het wachtwoord en de account en bent volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden op de Service onder uw wachtwoord of account. U gaat ermee akkoord ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van elk onbevoegd gebruik van uw wachtwoord of account en van elke andere inbreuk op de beveiliging met betrekking tot de Service. Fruugo kan en zal niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies of schade die voortvloeit uit het niet naleven van dit gedeelte.

8.PRODUCTEN EN LEVERING

Zoals uitgelegd in artikel 4 hierboven, worden alle Producten die worden weergegeven op de Service verkocht door derde onafhankelijke verkopers. Fruugo is noch de koper noch de verkoper van de producten. Fruugo.com Ltd is de aanbieder van het serviceplatform.

In onze overeenkomsten met de winkeliers hebben de winkeliers Fruugo gemachtigd om Producten aan klanten te verkopen. Dit betekent dat Fruugo.com Ltd of Fruugo (Ierland) Ltd, afhankelijk van de transactie die wordt voltooid, de bevoegdheid heeft om de verkopers te binden aan de verkoop van producten, maar dat dit geen gevolgen heeft voor de partijen die een contract hebben voor de

verkoop van het desbetreffende product. Een contract dat tot stand komt na voltooiing van een verkoop van een product via de Service, wordt uitsluitend gesloten tussen de klant en de verkoper, hoewel Fruugo bevoegd is om de verkoper te binden aan een verkoop van een product op grond van een dergelijk contract. Fruugo is geen partij bij een dergelijk contract en aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid die voortvloeit uit of verband houdt met een dergelijk contract.

We houden toezicht op de leveringsprocessen van verkopers met betrekking tot verkopen via de service en op de feedback van klanten over verkochte producten, maar Fruugo heeft geen directe controle over de afzonderlijke producten of leveringen van producten die via de service worden verkocht en verwerkt of controleert deze niet.

Wanneer u een bestelling plaatst via de Service, ontvangt u een e-mail ter bevestiging van de ontvangst van uw bestelling. Deze e-mail is slechts een bevestiging ter informatie en houdt geen aanvaarding van uw bestelling door de verkoper in. De overeenkomst tussen u en de verkoper met betrekking tot de Producten komt pas tot stand nadat wij hebben gecontroleerd of de verkoper uw bestelling accepteert. Als uw bestelling wordt geaccepteerd, ontvangt u van Fruugo een bevestigingse-mail, waarmee het contract tussen u en de verkoper wordt gesloten. De bevestigingsmail bevat een beschrijving van de gekochte Producten in de bestelling en bepaalde andere informatie over uw rechten om de overeenkomst tussen u en de verkoper te annuleren. Alleen de Producten die in de verzendbevestigingsmail worden genoemd, vallen onder het contract tussen u en de verkoper. Als een bestelling is gemarkeerd als bevestigd, is annulering wellicht niet mogelijk, omdat de verkoper onmiddellijk begint met het uitvoeringsproces zodra een bestelling is bevestigd. Raadpleeg het Annulerings- en Retourbeleid voor meer informatie.

Fruugo ontvangt uw betalingen namens de verkoper en wij verplichten ons ook om u namens de verkoper alle bedragen terug te betalen waar u mogelijk recht op hebt. Het is in de eerste plaats aan de detailhandelaar om te beslissen of er een legitiem recht op terugbetaling bestaat. Er zijn echter beperkte omstandigheden waarin we kunnen besluiten om een restitutie uit te betalen en dit bedrag terug te vorderen van de verkoper. Uw betaling wordt verwerkt door Fruugo.com Ltd of een volledige dochteronderneming van Fruugo.com Ltd (waaronder Fruugo (Ierland) Ltd) en wordt door ons doorgegeven aan de desbetreffende verkoper(s) ter vereffening van uw schuld aan elke verkoper voor aankopen die u via de service hebt gedaan. Verdere instructies worden gegeven in de relevante hoofdstukken van het Fruugo-helpcentrum. Dergelijke instructies kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd met of zonder kennisgeving aan u. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat dergelijke instructies een integraal onderdeel vormen van deze GBV.

Garantievoorwaarden zijn productspecifiek en worden daarom geleverd bij het desbetreffende product of door de desbetreffende winkelier.

9.NALEVING VAN LOKALE WETTEN EN REGELS

U dient op de hoogte te zijn van alle toepasselijke lokale wetten en regels met betrekking tot online gedrag, aanvaardbare inhoud en verboden Producten in het land waar u verblijft. U bent verantwoordelijk voor douanekosten, boetes, straffen, sancties of andere kosten die voortvloeien uit een bestelling die door u is gedaan als deze illegaal wordt geacht in het land waar u het Product bestelt.

Wij verzoeken detailhandelaren om te controleren of de Producten die beschikbaar zijn voor verkoop op de Service compatibel zijn met het land waarin de consument woont, maar het is uw verantwoordelijkheid om de Productbeschrijving zorgvuldig te lezen voordat u een bestelling plaatst.

Omdat Fruugo een wereldwijde marktplaats is, kunnen sommige artikelen bij meer dan één service worden vermeld. Het is de verantwoordelijkheid van de verkoper en de consument om ervoor te zorgen dat alle wetten en regels met betrekking tot grensoverschrijdende transacties worden nageleefd.

10. GEEN DOORVERKOOP VAN SERVICE

U stemt ermee in geen enkel deel van de Service te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen of door te verkopen, of de Service voor persoonlijk gewin te gebruiken. Tenzij Fruugo of adverteerders hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebben verleend, stemt u ermee in de volledige of gedeeltelijke Service niet te wijzigen, te verhuren, te leasen, uit te lenen, te verkopen, te distribueren of er afgeleide werken van te maken.

U stemt ermee in geen toegang te verkrijgen tot de Service, of een poging daartoe te ondernemen, op een andere manier dan via de interface die door ons wordt geleverd voor gebruik bij het verkrijgen van toegang tot de Service.

11. WIJZIGINGEN AAN DE SERVICE

Wij behouden ons het recht voor om op elk moment de Service (of een deel daarvan) tijdelijk of permanent te wijzigen of stop te zetten, met of zonder kennisgeving. U gaat ermee akkoord dat wij niet aansprakelijk zijn jegens u of derden voor enige wijziging, opschorting of stopzetting van de Service.

12. KOPPELINGEN

De Service kan inhoud of koppelingen naar andere internetsites of bronnen verschaffen, of derden kunnen deze verschaffen. U erkent en gaat ermee akkoord dat Fruugo niet verantwoordelijk is voor de beschikbaarheid van dergelijke externe inhoud, sites of bronnen en dat Fruugo geen goedkeuring verleent aan en niet verantwoordelijk of aansprakelijk is voor materialen of services op of beschikbaar via dergelijke sites of bronnen. Fruugo heeft geen zeggenschap over de inhoud of websites van derden en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor alles wat op deze websites staat.

Verder erkent u en gaat u ermee akkoord dat Fruugo niet verantwoordelijk of aansprakelijk is, direct of indirect, voor schade of verlies veroorzaakt of beweerdelijk veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of het vertrouwen op dergelijke materialen of services die beschikbaar zijn op of via een dergelijke site of bron.

13. SCHADEVERGOEDING

U gaat ermee akkoord Fruugo en al onze dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, functionarissen, aandeelhouders, agenten en andere partners, verkopers en werknemers schadeloos te stellen voor en te vrijwaren van claims of eisen, verlies, aansprakelijkheid, vorderingen of onkosten, inclusief redelijke juridische kosten, die door derden tegen Fruugo worden ingesteld als gevolg van of voortvloeiend uit of in verband met uw gebruik van de service (inclusief maar niet beperkt tot inhoud die u indient, plaatst in of verzendt via de service, uw gebruik van of verbinding met de service, uw schending van de GBV of uw schending van de rechten van anderen).

14. DISCLAIMERS

U ERKENT UITDRUKKELIJK EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT:

  1. UW GEBRUIK VAN DE SERVICE GEHEEL VOOR UW EIGEN RISICO IS. DE SERVICE WORDT GELEVERD OP EEN "ZOALS HET IS" EN "ZOALS BECHIKBAAR" BASIS. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, WIJZEN WE UITDRUKKELIJK ALLE GARANTIES, VOORWAARDEN EN ANDERE VOORWAARDEN VAN DE HAND, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE VOORWAARDEN VAN VERKOOPBAARHEID, BEVREDIGENDE KWALITEIT OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL.

  2. WIJ GEVEN GEEN GARANTIE OF VERKLARING DAT (I) DE SERVICE AAN UW VEREISTEN ZAL VOLDOEN, (II) DE SERVICE ONONDERBROKEN, TIJDIG, VEILIG OF VRIJ VAN FOUTEN ZAL ZIJN (OF DAT EVENTUELE DEFECTEN ZULLEN WORDEN GECORRIGEERD), (III) DE RESULTATEN DIE KUNNEN WORDEN VERKREGEN UIT HET GEBRUIK VAN DE SERVICE NAUWKEURIG OF BETROUWBAAR ZULLEN ZIJN, (IV) EN DAT DE KWALITEIT VAN PRODUCTEN, SERVICES, INFORMATIE OF ANDER MATERIAAL DAT DOOR U VIA DE SERVICE WORDT GEKOCHT OF VERKREGEN AAN UW VERWACHTINGEN ZAL VOLDOEN.

  3. HET DOWNLOADEN OF ANDERSZINS VERKRIJGEN VAN INHOUD VIA HET GEBRUIK VAN DE SERVICE GEBEURT NAAR EIGEN GOEDDUNKEN EN OP EIGEN RISICO EN U BENT ALS ENIGE VERANTWOORDELIJK VOOR EVENTUELE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT HET DOWNLOADEN VAN DERGELIJKE INHOUD.

  4. GEEN ENKEL ADVIES OF INFORMATIE, MONDELING DAN WEL SCHRIFTELIJK, DOOR U VERKREGEN VAN ONS OF VIA OF VAN DE SERVICE ZAL ENIGE GARANTIE OF ANDERE VERPLICHTING SCHEPPEN DIE NIET UITDRUKKELIJK IN DE GBV IS VERMELD.

  5. WIJ WIJZEN ALLE AANSPRAKELIJKHEID AF VOOR HET HANDELEN, NALATEN EN GEDRAG VAN DERDEN IN VERBAND MET OF GERELATEERD AAN UW GEBRUIK VAN DE SITE EN/OF DE SERVICES.

  6. U AANVAARDT DE VOLLEDIGE VERANTWOORDELIJKHEID VOOR UW GEBRUIK VAN DE SITE EN ALLE GEKOPPELDE SITES. UW ENIGE VERHAALSMOGELIJKHEID TEGEN FRUUGO IN GEVAL VAN ONTEVREDENHEID OVER DE SITE OF DE INHOUD ERVAN, IS DE SITE OF DE INHOUD ERVAN NIET MEER TE GEBRUIKEN.

De bovenstaande afwijzing van aansprakelijkheid is van toepassing op enige schade, aansprakelijkheid of verwondingen veroorzaakt door een tekortkoming in de nakoming, fout, weglating, onderbreking, schrapping, defect, vertraging in de werking of verzending, computervirus, communicatielijnstoring, diefstal of vernietiging van of onbevoegde toegang tot, wijziging van of gebruik van, hetzij voor contractbreuk, onrechtmatige daad, nalatigheid of enige andere oorzaak van actie.

Fruugo behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment, zonder voorafgaande kennisgeving, een van de volgende dingen te doen: (1) de werking van of toegang tot de Service of enig deel van de Service om welke reden dan ook te wijzigen, op te schorten of te beëindigen; (2) de Service of enig deel van de Service en enig toepasselijk beleid of voorwaarden te wijzigen of aan te passen; en (3) de werking van de Service of enig deel van de Service te onderbreken voor zover dit nodig is om routinematig of niet-routinematig onderhoud uit te voeren, fouten te corrigeren of andere wijzigingen aan te brengen.

15. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

U stemt ermee in Fruugo redelijkerwijs in de gelegenheid te stellen met u samen te werken om een kwestie op te lossen waarvoor wij mogelijk aansprakelijk zijn, voordat u kosten maakt door het incident zelf op te lossen.

TENZIJ DE WET DIT VERBIEDT, ERKENT U UITDRUKKELIJK EN STEMT U ERMEE IN DAT FRUUGO NIET AANSPRAKELIJK IS VOOR WELKE SCHADE DAN OOK, DIRECT OF INDIRECT, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT SCHADE WEGENS GEDERFDE WINST, GOODWILL, GEBRUIK, GEGEVENS OF ANDERE IMMATERIËLE VERLIEZEN, ZELFS ALS WE OP DE HOOGTE ZIJN GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE, DIE VOORTVLOEIT UIT: (I) HET GEBRUIK OF HET ONVERMOGEN OM DE SERVICE OF EEN IN DE SERVICE WEERGEGEVEN PRODUCT TE GEBRUIKEN; (II) DE AANSCHAFKOSTEN VAN VERVANGENDE PRODUCTEN EN SERVICES ALS GEVOLG VAN PRODUCTEN, GEGEVENS, INFORMATIE OF SERVICES DIE ZIJN GEKOCHT OF VERKREGEN OF BERICHTEN DIE ZIJN ONTVANGEN OF TRANSACTIES DIE ZIJN AANGEGAAN VIA OF VANUIT DE SERVICE; (III) ONBEVOEGDE TOEGANG TOT OF WIJZIGING VAN UW TRANSMISSIES OF GEGEVENS; (IV) VERKLARINGEN OF GEDRAG VAN DERDEN OP DE SERVICE; OF (V) ENIGE ANDERE KWESTIE MET BETREKKING TOT DE SERVICE OF PRODUCTEN DIE VIA DE SERVICE WORDEN WEERGEGEVEN OF VERKOCHT.

ONZE VOLLEDIGE AANSPRAKELIJKHEID EN UW EXCLUSIEVE RECHTSMIDDEL ZAL NIET HOGER ZIJN DAN HET BEDRAG DAT U HEBT BETAALD VOOR HET BETREFFENDE PRODUCT OF DE BETREFFENDE SERVICES.

U GAAT ERMEE AKKOORD DAT ONGEACHT ENIGE WET OF STATUUT DIE HET TEGENDEEL BEWEERT, OM GELDIG TE ZIJN ELKE CLAIM OF RECHTSVORDERING DIE VOORTVLOEIT UIT OF VERBAND HOUDT MET HET GEBRUIK VAN DE SERVICE, PRODUCTEN DIE WORDEN WEERGEGEVEN IN OF VERKOCHT VIA DE SERVICE OF DE GBV MOET WORDEN INGEDIEND BINNEN ÉÉN (1) JAAR NADAT EEN DERGELIJKE CLAIM OF RECHTSVORDERING IS ONTSTAAN.

U ERKENT EN STEMT ERMEE IN DAT U AANSPRAKELIJK BENT VOOR ALLE VERLIEZEN OF SCHADE DIE FRUUGO LIJDT ALS GEVOLG VAN UW ONJUISTE GEBRUIK VAN DE SERVICE OF EEN SCHENDING VAN DEZE GBV, OP VOORWAARDE DAT HET VERLIES OF DE SCHADE REDELIJKERWIJS TE VOORZIEN WAS EN FRUUGO HEEFT VOLDAAN AAN ZIJN VERPLICHTING OM EVENTUELE VERLIEZEN TE BEPERKEN.

16. UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN

IN SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN IS DE UITSLUITING VAN BEPAALDE GARANTIES OF DE BEPERKING OF UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR BEPAALDE SCHADE NIET TOEGESTAAN. DIENOVEREENKOMSTIG ZIJN SOMMIGE VAN DE BOVENSTAANDE BEPERKINGEN VAN SECTIE 13 EN 14 MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING.

NIETS IN DE GBV DOET AFBREUK AAN DE WETTELIJKE RECHTEN VAN CONSUMENTEN.

17. CONTRACTBREUK EN BEËINDIGING

Fruugo kan alle gegevens die we over u hebben (met inbegrip van uw identiteit) bekendmaken als we van mening zijn dat een dergelijke bekendmaking noodzakelijk is in verband met een onderzoek of klacht over uw gebruik van de Service, of om iemand te identificeren, te contacteren of gerechtelijke stappen te ondernemen tegen iemand die mogelijk letsel toebrengt aan of inbreuk maakt (opzettelijk of onopzettelijk) op de rechten of eigendommen van Fruugo of de rechten of eigendommen van bezoekers of gebruikers van de Service, met inbegrip van klanten van Fruugo. Fruugo behoudt zich te allen tijde het recht voor om informatie vrij te geven die Fruugo noodzakelijk acht om te voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving, juridische procedures of verzoeken van de overheid. Fruugo kan uw gegevens ook openbaar maken wanneer de toepasselijke wetgeving dit vereist of toestaat, zoals het uitwisselen van gegevens met andere bedrijven en organisaties om fraude te voorkomen.

U gaat ermee akkoord dat Fruugo, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, uw toegang tot de Service kan beëindigen en/of uw toekomstige toegang tot de Service kan blokkeren als we vaststellen dat u deze GBV of andere Aanvullende voorwaarden, beleidsregels of richtlijnen die verband kunnen houden met uw gebruik van de Service hebt geschonden. U stemt er ook mee in dat een schending door u van deze gebruiksvoorwaarden een onwettige en oneerlijke handelspraktijk is en onherstelbare schade aan Fruugo zal toebrengen, waarvoor een geldelijke schadevergoeding ontoereikend zou zijn, en u stemt ermee in dat Fruugo alle voorlopige of billijke maatregelen verkrijgt die Fruugo in dergelijke omstandigheden noodzakelijk of gepast acht. Deze rechtsmiddelen vormen een aanvulling op alle andere rechtsmiddelen die Fruugo op grond van de wet of equity ter beschikking staan.

U gaat ermee akkoord dat Fruugo, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, uw toegang tot de service kan beëindigen, om welke reden dan ook, waaronder (maar niet beperkt tot) (1) verzoeken van wetshandhavingsinstanties of andere overheidsinstanties, (2) een verzoek van u (zelf geïnitieerde verwijdering van accounts), (3) beëindiging of wezenlijke wijziging van de service of een service die op of via de service wordt aangeboden, of (4) onverwachte technische problemen.

Als Fruugo gerechtelijke stappen tegen u onderneemt als gevolg van uw schending van deze gebruiksvoorwaarden, heeft Fruugo het recht om alle redelijke juridische kosten van een dergelijke actie op u te verhalen en gaat u ermee akkoord deze te betalen, naast eventuele andere vergoedingen die aan Fruugo worden toegekend. U gaat ermee akkoord dat Fruugo niet aansprakelijk is jegens u of derden voor beëindiging van uw toegang tot de service als gevolg van schending van deze gebruiksvoorwaarden.

U gaat ermee akkoord dat beëindiging van uw toegang tot de service op grond van een bepaling van deze gebruiksvoorwaarden zonder voorafgaande kennisgeving kan plaatsvinden, en u erkent en gaat ermee akkoord dat Fruugo uw account onmiddellijk kan deactiveren of verwijderen.

Accounts die gedurende een bepaalde periode niet zijn gebruikt, kunnen worden beëindigd en alle inhoud kan permanent worden verwijderd in overeenstemming met de richtlijnen en het beleid van Fruugo. U gaat ermee akkoord dat wij niet verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor het verwijderen of niet opslaan van inhoud die door de Service wordt onderhouden of verzonden.

18. CLAIMS VOOR INTELLECTUEEL EIGENDOM

Fruugo respecteert de intellectuele eigendomsrechten van anderen en hanteert een procedure voor kennisgeving en verwijdering. Als u van mening bent dat in de Service inbreuk is gemaakt op uw intellectuele-eigendomsrechten, kunt u de kwestie melden aan legal @fruugo.com met alle vereiste ondersteunende documentatie, in overeenstemming met ons beleid voor Juridische Klachten van Derden.

19. PROMOTIECODES

Fruugo kan promotiecodes uitgeven waarmee consumenten voordelen kunnen verkrijgen, zoals kortingen op bestellingen die zij via de service plaatsen. Deze codes zijn niet overdraagbaar, mogen dus alleen worden gebruikt door de persoon aan wie ze zijn uitgegeven en mogen alleen worden gebruikt in overeenstemming met de gebruiksvoorwaarden. Als u een promotiecode gebruikt om aanspraak te maken op een promotioneel voordeel, moet u eerst controleren of deze aan u is uitgegeven en of u in aanmerking komt om deze te gebruiken. Door de code te gebruiken om een promotioneel voordeel te claimen, bevestigt u dat (i) u gerechtigd bent om de code te gebruiken; (ii) u voldoet aan alle voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik ervan; en (ii) u akkoord gaat met de voorwaarden die aan de promotie verbonden zijn. Als Fruugo van mening is dat u geen gebruik

mag maken van de promotie of niet voldoet aan de voorwaarden voor het gebruik ervan, kan uw bestelling worden geweigerd of door de verkoper worden verwerkt zonder dat het promotievoordeel wordt toegepast.

20. BEOORDELINGEN

Fruugo geeft geen consumentenbeoordelingen van producten weer op zijn services. Fruugo verzamelt echter wel beoordelingen van Trust Pilot, zodat gebruikers hun ervaringen kunnen weergeven. Gebruikers beoordelen geen individuele Producten, maar kunnen wel hun ervaring met de Service beoordelen.

Fruugo accepteert alleen beoordelingen waaraan een bestelnummer is gekoppeld om te controleren of alle beoordelingen gebaseerd zijn op een echte ervaring. Als een beoordeling is ingediend zonder bestelnummer, zal Fruugo een verzoek om aanvullende informatie indienen. Als niet aan dit verzoek wordt voldaan, verwijderen we de beoordeling, omdat we niet kunnen bevestigen of deze afkomstig is van een geverifieerde koper.

21. HOE FRUUGO ONLINE ZOEKRESULTATEN RANGSCHIKT

De resultaten van zoekopdrachten die via de service worden uitgevoerd, worden gerangschikt aan de hand van de volgende factoren: relevantie (voor de zoekopdracht), historische verkoop- en serviceprestaties van de relevante verkopers en de commissie die Fruugo van een verkoper kan verdienen als een artikel wordt gekocht. Wanneer zoekresultaten of de inhoud van Productcarrousels of andere promotionele inhoud op de Service voornamelijk worden beïnvloed door betalingen van retailers (Gesponsorde inhoud), wordt dit naast de inhoud of resultaten vermeld.

22. SCHENDINGEN

Meld overtredingen van de gebruiksvoorwaarden aan de klantenservice van Fruugo.

23. OPMERKING

Kennisgevingen aan u kunnen per e-mail of reguliere post worden gedaan. De Service kan ook kennisgevingen van wijzigingen aan de GBV of andere zaken verstrekken door kennisgevingen of koppelingen naar kennisgevingen aan u in het algemeen weer te geven op de Service.

24. ANNULERING

In de meeste gevallen is het niet mogelijk om een bestelling te annuleren nadat deze is geplaatst, omdat het uitvoeringsproces voor de meeste bestellingen onmiddellijk door de detailhandelaren wordt gestart.

Als het mogelijk is om uw bestelling te annuleren, zal de verkoper u hiervan op de hoogte stellen. Als ze niet kunnen annuleren, bijvoorbeeld als uw bestelling al is verzonden, dan moet u wachten op de levering en de goederen retourneren in overeenstemming met ons retourbeleid.

Volgens de geldende wetgeving hebben consumenten in de EU, de EER en het Verenigd Koninkrijk het recht om bepaalde aankopen te herroepen of te annuleren en hun geld terug te krijgen. Het herroepings- of annuleringsrecht (hierna gezamenlijk aangeduid als "herroepingsrecht") stelt consumenten in de EU/EER/het VK in staat om binnen 14 dagen na ontvangst van de levering af te zien van hun aankoop van fysieke goederen en hun aankoop terug te sturen in ruil voor restitutie.

Los daarvan, en zonder afbreuk te doen aan het herroepingsrecht van de EU/EER/het VK, biedt Fruugo vrijwillig een retourtermijn aan alle klanten wereldwijd. Bekijk ons Herroepingsbeleid voor meer informatie over dit proces.

U moet ons op de hoogte stellen van uw beslissing om uw bestelling te annuleren zoals beschreven op onze pagina Retourneren, Restituties en Annuleringen. We raden u aan om uw verzoek in te dienen via ons Interactieve Helpcentrum, omdat dit de snelste manier is om een annulering aan te vragen, maar voor klanten in de EU, EER en het VK kunt u, indien gewenst, het onderstaande modelformulier voor herroeping invullen, afdrukken en opsturen (hoewel dit niet verplicht is):

Vul de volgende onderdelen onder de regel in, print het formulier uit en stuur het op naar: Customer Services Team, Fruugo.com Limited, Fountain Street House, Fountain Street, Ulverston, Cumbria, LA12 7EQ, Verenigd Koninkrijk.


Aan: Customer Services Team, Fruugo.com Limited, Fountain Street House, Fountain Street, Ulverston, Cumbria, LA12 7EQ, Verenigd Koninkrijk.

Hierbij deel ik u mede dat ik de koopovereenkomst van de volgende goederen herroep:

Bestelnummer:

Besteld op:

Uw naam:

Uw adres:

Het e-mailadres van uw serviceaccount:

Uw handtekening:

Datum:

U moet uw Product(en) ook terugbrengen naar de winkel waar u de goederen hebt gekocht, zodat wij uw restitutie kunnen verwerken. Dit zal een ander adres zijn dan het bovenstaande; u kunt dit doen via ons interactieve Helpcentrum.

Stuur uw Producten NIET rechtstreeks naar Fruugo - dit zal uw annulering en restitutie vertragen.


25. GESCHILLEN EN TOEPASSELIJKE JURISDICTIE

Kopers en verkopers

Als u een geschil hebt met een andere gebruiker van de Service of een derde partij, raden we u aan contact op te nemen met de andere partij en te proberen het geschil in der minne op te lossen.

Eventuele problemen met een Product moeten in eerste instantie rechtstreeks aan de verkoper van het Product worden gemeld.

Kopers en verkopers die er niet in slagen een geschil over een transactie in de Service op te lossen, kunnen samen met de klantenservice van Fruugo naar een oplossing zoeken. Fruugo kan naar eigen goeddunken proberen u te helpen geschillen in goed vertrouwen op te lossen, maar we zullen geen uitspraken doen of beslissingen nemen over juridische kwesties of vorderingen. Fruugo is niet verplicht om geschillen op te lossen of daarbij te helpen.

U stemt ermee in Fruugo te vrijwaren van claims, eisen en schade die voortvloeien uit geschillen met andere gebruikers of derden.

Kopers en Fruugo

Als er een geschil ontstaat tussen u en Fruugo, raden we u aan contact op te nemen met onze klantenservice via ons Helpcentrum om een oplossing te zoeken.

Deze Overeenkomst wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Engeland en Wales. Voor elk geschil met betrekking tot deze Overeenkomst stemt u ermee in zich te onderwerpen aan de exclusieve jurisdictie van de Engelse rechtbanken.

U of Fruugo kan geschillen die in aanmerking komen voor bemiddeling voorleggen aan het Centrum voor Effectieve Geschillenbeslechting, https://www.cedr.com , of, als u in de EU woont, voor beslechting via het platform voor online geschillenbeslechting van de Europese Commissie, dat u hier https://ec.europa.eu/consumers/odr kunt openen.

26. ALGEMENE INFORMATIE

Fruugo is niet verantwoordelijk jegens u, hetzij contractueel, op grond van onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid) of anderszins, voor incidentele, bijzondere, indirecte of gevolgschade of -verlies, winstderving (direct of indirect), omzetverlies, verlies van goodwill of reputatie, verlies van zaken, claims van derden, zuiver economisch verlies voortvloeiend uit of in verband met het uitvoeren of niet uitvoeren van onze verplichtingen onder deze gebruiksvoorwaarden, inclusief schade die redelijkerwijs te voorzien is op de datum dat u de goederen bestelt met behulp van de service.

Niets in deze GBV zal onze aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid uitsluiten of beperken.

Een persoon die geen partij is bij deze GBV heeft geen recht om enige voorwaarde af te dwingen onder de Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999.

Als een bepaling van deze GBV ongeldig of niet-afdwingbaar wordt bevonden door een rechtbank, heeft de ongeldigheid of niet-afdwingbaarheid van een dergelijke bepaling geen invloed op de andere bepalingen van deze GBV. Als Fruugo verzuimt een recht of bepaling van de gebruiksvoorwaarden uit te oefenen of af te dwingen, houdt dit niet in dat afstand wordt gedaan van dat recht of die bepaling.

Fruugo mag onze rechten overdragen of onze verplichtingen op grond van deze gebruiksvoorwaarden uitbesteden aan derden. Fruugo heeft het recht om onze rechten en verplichtingen geheel of gedeeltelijk (zonder uw voorafgaande toestemming) over te dragen aan een van onze gelieerde ondernemingen. U stemt ermee in dat uw Fruugo-account persoonlijk is en niet overdraagbaar. U mag uw rechten niet overdragen of uw verplichtingen op grond van deze gebruiksvoorwaarden niet uitbesteden, tenzij met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Fruugo.

Deze GBV regelen de volledige relatie tussen u en Fruugo en blijven van kracht zolang onze relatie voortduurt. Niets in deze overeenkomst is bedoeld of mag worden opgevat als een partnerschap, joint venture of agentschap, dienstverband of franchise tussen u en Fruugo.

Deze overeenkomst (met inbegrip van de praktijken en het beleid waarnaar hierin wordt verwezen) vormt de volledige overeenkomst tussen u en Fruugo en vervangt alle eerdere overeenkomsten tussen de partijen met betrekking tot het onderwerp van deze overeenkomst.

Uw gebruik van de Service kan onderhevig zijn aan aanvullende voorwaarden die van toepassing kunnen zijn wanneer u gebruik maakt van gelieerde services, inhoud van derden of software van derden. De sectietitels in deze GBV zijn alleen voor het gemak.

Deze GBV blijven van kracht, zelfs nadat uw toegang tot de Service is beëindigd of uw gebruik van de Service is beëindigd.