Beleid van Fruugo inzake juridische klachten van derden

Dit Beleid is van toepassing op klachten, kennisgevingen en andere mededelingen (‘klachten’) van derde partijen (‘u/uw’) met betrekking tot vermeend misbruik van Fruugo-platforms of Fruugo-diensten door Fruugo-verkopers. Dit Beleid dient te worden gelezen in samenhang met onze Gebruiksvoorwaarden (‘TOU’) en ons Privacybeleid.  Door een klacht bij ons in te dienen (ongeacht in welke vorm), erkent u en gaat u ermee akkoord dat u aan dit Beleid bent gebonden. 

Zoals vermeld in de TOU worden alle op de website van Fruugo getoonde producten verkocht door onafhankelijke verkopers.  Wij zijn de koper noch de verkoper van de producten.  Wij bieden het platform aan en fungeren als commercieel agent van de verkopers, zodat verkopers en klanten transacties kunnen voltooien.  Bij het sluiten van een verkoop van een product komt er uitsluitend een overeenkomst tussen de klant en de verkoper tot stand.  Wij zijn geen partij bij een dergelijke overeenkomst en wij nemen geen enkele verantwoordelijkheid die daaruit voortkomt of daarmee verband houdt op ons.  Wij controleren de desbetreffende producten niet, handelen ze niet af en krijgen ze niet anderszins onder ogen en wij verzorgen geen bestellingen. 

Desalniettemin nemen wij als gerenommeerd online verkoopagent juridische klachten heel serieus.  De integriteit van onze marktplaats is van het allerhoogste belang voor ons bedrijf en al onze partners.  Daarom hebben wij dit Beleid ingevoerd, dat (zonder beperking) van toepassing is op klachten van derden waarbij een Fruugo-verkoper wordt beticht van:

  • schending van intellectuele-eigendomsrechten;
  • inbreuk op contractuele afspraken;
  • problemen met regelgeving of andere wettelijke verplichtingen; en
  • andere inbreuken op niet-contractuele of niet-wettelijke juridische verplichtingen, bijvoorbeeld op grond van een onrechtmatige daad of schending van het principe van redelijkheid.

1.Kennisgeving

Alle klachten omtrent intellectueel eigendom dienen ingediend te worden via ons juridische team middels de daarvoor bestemde rapportageformulieren hieronder. Zo weet u zeker dat uw klacht snel wordt opgenomen. Fruugo behoudt zich het recht voor om niet te reageren op een klacht die niet via het juiste formulier is ingediend en de tijdlijn vermeld in sectie 4 hieronder geldt niet voor klachten die naar ons worden verstuurd indien deze in strijd zijn met deze sectie 1.

Zorg ervoor dat u uw klachten aan Fruugo meldt via het juiste formulier hieronder:

Gebruik het volgende formulier om een vermeende inbreuk van eigendomsrechten te melden:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfB5xSSKqcgFH1zmMdteLLw8z1zcWWCS7p_ezl-HxMCkAkklQ/viewform

Gebruik het volgende formulier om een vermeende inbreuk te melden indien u optreedt als vertegenwoordiger van de rechthebbende:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1Ss8m2RlUD-IripCtKpFM44r3HIzmU-IHYlJzIwgqhv6ySQ/viewform

Gebruik het volgende formulier om een inbreuk namens een overheid of regelgevende instantie te melden:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9_m_8kjyobFrSQsT67iNTjUJCgr76jQ_aY0qaZXUgadIBKw/viewform

2.Inhoud van een klacht

Uw klacht moet alle informatie en alle bewijsstukken bevatten die voor ons en de betrokken verkoper(s) redelijkerwijs noodzakelijk is of zijn om de klacht te begrijpen en om de klacht juridisch te onderbouwen. Hiermee bedoelen we dat de klacht (minimaal) een duidelijke uitleg moet bevatten over de toepasselijke wettelijke rechten, rechtsgronden en/of wettelijke verantwoordelijkheden en alle wetgeving waarop u beroep doet; de feiten die uw standpunt dat er sprake is geweest van een wettelijke inbreuk redelijkerwijs ondersteunen; de informatie over het aanbod of de aanbiedingen op Fruugo met inbegrip van koppelingen naar de vermeende inbreukmakende producten; waar van toepassing handelsmerknummers; de betrokken rechtsgebieden en alle andere relevante informatie waarmee wij uw klacht zo efficiënt mogelijk kunnen behandelen. 

Wij willen u vragen geen onnodige, irrelevante of onduidelijke documenten of informatie te verstrekken, want hierdoor kan de behandeling van uw klacht worden vertraagd.  Wij behouden ons het recht voor een klacht te verwerpen als de klacht onduidelijk of onnodig lang is. Als richtlijn zou de uitleg niet langer moeten zijn dan 3 A4-pagina's (zonder het bewijsmateriaal). 

Alle informatie en documenten die u aan ons verstrekt, moeten in het Engels zijn opgesteld of in het Engels zijn vertaald, aangezien ons Legal Team uitsluitend werkt vanuit ons hoofdkantoor in het Verenigd Koninkrijk.  

Wij behouden ons het recht voor pas actie te ondernemen nadat u dit artikel van het Beleid hebt nageleefd.  

3.Aan ons verstrekte informatie

In onze hoedanigheid als platform en commercieel agent namens verkopers op Fruugo zijn wij verplicht om gegevens over een klacht waarbij een verkoper is betrokken, door te geven aan die verkoper.  Door een klacht in te dienen gaat u hiermee akkoord en met de voor dit doeleinde noodzakelijke verwerking van eventuele persoonsgegevens.

U erkent en gaat ermee akkoord dat, als gevolg van het indienen van een klacht de betrokken verkoper(s) contact met u kan/kunnen opnemen, omdat deze de klacht mogelijk wil/willen bespreken of betwisten.  U gaat ermee akkoord dat u met een constructieve opstelling en te goeder trouw het gesprek met de verkoper(s) aangaat en dat u ons onmiddellijk in kennis stelt van de uitkomst van de discussie of het geschil in kwestie.  U gaat er voorts mee akkoord dat Fruugo niet aansprakelijk is voor enige juridische of financiële gevolgen, of voor enige door u geleden schade in welke vorm dan ook, die voortkomen uit of verband houden met een dergelijke discussie of een dergelijk geschil.    

4.Tijdlijnen

Wij streven ernaar om binnen drie werkdagen een eerste reactie op uw klacht te geven, hoewel we ons het recht voorbehouden om zonder kennisgeving van deze tijdslijn af te wijken.  De middelen van ons Legal Team zijn beperkt en het team moet prioriteiten stellen, met name in drukke perioden. 

Wat alle daaropvolgende communicatie met u betreft, reageren wij zo snel als redelijkerwijs praktisch mogelijk is, waarbij we rekening houden met de capaciteit van ons Legal Team en de noodzaak om de urgentste klachten prioriteit te geven. 

Als u uw klacht als urgent beschouwt, verzoeken wij u dit duidelijk op uw klacht te vermelden en de redenen voor de urgentie uit te leggen (bijvoorbeeld als er een groot risico bestaat dat het algemeen belang wordt geschaad). 

5.Ons antwoord

Mits u dit Beleid naleeft, ondernemen wij binnen een redelijke termijn alle acties die wij zowel juridisch gerechtvaardigd als naar de omstandigheden noodzakelijk achten.  Ons antwoord kan bestaan uit het opschorten of verwijderen van het desbetreffende aanbod of de desbetreffende aanbiedingen in bepaalde of alle rechtsgebieden, het in kennis stellen van de verkoper(s) of u in verbinding stellen met de betrokken verkoper(s) om de kwestie op te lossen en/of u op de hoogte brengen van de ondernomen actie (maar ons antwoord hoeft niet noodzakelijkerwijs uit het voorgaande te bestaan). 

Alle dergelijke acties worden volledig naar ons eigen inzicht ondernomen en wij zijn geenszins verplicht enige actie te ondernemen enkel vanwege het feit dat u bij ons een klacht hebt ingediend.  Wij verklaren noch garanderen dat enige actie die wij wel ondernemen effect zal sorteren, hetzij tijdelijk of permanent, om enigerlei resultaat te bereiken en wij zijn geenszins verplicht om de doeltreffendheid of naleving van enige door ons ondernomen actie te bewaken of anderszins voortdurend te controleren. 

Wij behouden ons bovendien het recht voor om productaanbiedingen en/of verkopers zonder kennisgeving aan u opnieuw te plaatsen in het geval de rechtsgrond van de desbetreffende klacht niet wordt onderbouwd overeenkomstig Artikel 2 of anderszins.

6.Algemeen

Het Engels recht is op dit Beleid van toepassing en u stemt er onherroepelijk mee in dat de rechtbanken van Engeland en Wales bij uitsluiting bevoegd zijn kennis te nemen van enig geschil aangaande dit Beleid en de rechten en plichten in verband met dit Beleid (met inbegrip van niet-contractuele rechten of plichten). Als een element van dit Beleid door een bevoegde rechtbank ongeldig of onafdwingbaar wordt bevonden, gaat u er niettemin mee akkoord dat de rechtbank ernaar moet streven uitvoering te geven aan de bedoeling van de partijen krachtens het Beleid en blijven de resterende elementen van dit Beleid onverminderd van kracht.