Fruugo Beleid inzake wettelijke klachten van derden

Laatst bijgewerkt: Augustus 2023

Dit beleid is van toepassing op klachten, juridische kennisgevingen en andere meldingen ("klachten") van derden ("u") over vermeend misbruik van het Fruugo-platform of de Fruugo-diensten door Fruugo-verkopers of Fruugo zelf. Het beleid moet worden gelezen in combinatie met onze Gebruiksvoorwaarden ("TOU") en Privacy Kennisgeving.  Door een Klacht bij ons in te dienen, erkent u en gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan dit Beleid.  

Zoals duidelijk aangegeven in de gebruiksvoorwaarden, worden alle producten die op Fruugo worden getoond, beschikbaar gesteld voor verkoop en verkocht door onafhankelijke derde partij-verkopers.  Fruugo is noch de koper noch de verkoper van de producten en Fruugo is in geen enkel stadium betrokken bij de toeleveringsketen van de producten. Wij bieden het platform en treden op als commerciële agent van de retailers, zodat retailers en klanten transacties kunnen voltooien.  Een contract dat wordt gesloten na de verkoop van een product wordt uitsluitend tussen de klant en de verkoper gesloten.  Wij zijn geen partij bij een dergelijk contract en wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid die voortvloeit uit of verband houdt met het contract.  We behandelen, controleren of zien de relevante producten niet en we leveren de fulfilmentdienst niet.  

Desalniettemin nemen wij als gerenommeerde online retailagent alle klachten serieus.  De integriteit van onze markt is van het grootste belang voor ons bedrijf en al onze partners.  Daarom hebben we geprobeerd het voor derden zo eenvoudig mogelijk te maken om contact met ons op te nemen met eventuele Klachten.

Melding

Om ervoor te zorgen dat uw klacht onmiddellijk wordt behandeld, kunt u contact opnemen met Fruugo via de volgende meldingsmethoden. Fruugo kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het door derden niet gebruiken van het juiste klachtenformulier en/of de juiste klachtenprocedure, en de hieronder genoemde streeftermijnen zijn niet van toepassing op een dergelijke klacht in omstandigheden waarin de juiste procedure niet is gevolgd. Zorg ervoor dat u uw zorgen via het juiste kanaal hieronder aan Fruugo meldt:

Vragen over Fruugo en Fruugocontact

Help

U kunt antwoorden op de meeste vragen vinden via ons Helpcentrum

Klantenservice

Als u vragen hebt over het gebruik van de Fruugo-site, inclusief kopen en verkopen, kunt u contact opnemen met onze klantenservice via het daarvoor bestemde Helpcentrum die u graag verder helpen.

Klachten over intellectueel eigendom 

Als u van mening bent dat er inbreuk is gemaakt op uw intellectuele-eigendomsrechten, kunt u onze speciale meldingsformulieren hieronder gebruiken om een klacht in te dienen bij onze juridische afdeling.  Alle klachten die via deze formulieren worden ingediend, krijgen onmiddellijk aandacht en worden beoordeeld en afgehandeld in overeenstemming met de Fruugo-procedure voor kennisgeving en verwijdering.

Als u als rechthebbende of merkagent een vermeende inbreuk wilt melden, gebruik dan het volgende formulier:

https://www.fruugo.co.uk/help/report

Dit formulier is ook toegankelijk via het Helpcentrum onder de reden 'Ik heb een vraag omtrent handelsmerken of auteursrechten'.

Andere meldingen

Meld alle andere klachten over vermeend misbruik van het Fruugo-platform, Fruugo-diensten door Fruugo-verkopers of regelgevingskwesties aan het speciale e-mailadres van de juridische afdeling – legal@fruugo.com.

Inhoud van de klacht

Uw klacht moet alle informatie en bewijzen bevatten die redelijkerwijs nodig zijn om de Klacht juridisch volledig te onderbouwen en voor ons en de betrokken verkoper(s) om de Klacht te begrijpen.

De klacht moet ten minste een duidelijke uitleg bevatten van de toepasselijke wettelijke rechten, gronden en/of verantwoordelijkheden en eventuele wetgeving waarop een beroep wordt gedaan; de feiten die redelijkerwijs uw bewering ondersteunen dat er sprake is van een inbreuk op de wet; informatie over de vermelding(en) op Fruugo, inclusief directe hyperlinks naar de vermeende inbreukmakende producten; handelsmerknummers indien van toepassing; rechtsgebieden waarop de klacht betrekking heeft en alle andere relevante informatie die Fruugo helpt om uw klacht zo efficiënt mogelijk af te handelen.  

Geef geen overvloedige, irrelevante en/of onduidelijke documenten of informatie, want dit zal de beoordeling van uw Klacht vertragen.  We behouden ons het recht voor om klachten te verwerpen die onduidelijk of ongefundeerd zijn.

Alle informatie en documenten die aan Fruugo worden verstrekt, moeten in het Engels zijn opgesteld of in het Engels zijn vertaald.

Contactgegevens die aan ons zijn verstrekt

In onze rol als tussenpersoon namens verkopers die het Fruugo-platform gebruiken, zijn we verplicht om gegevens over een klacht die betrekking heeft op een verkoper aan die verkoper door te geven. Fruugo neemt de verplichtingen op het gebied van gegevensbescherming uiterst serieus. Door een klacht in te dienen, stemt u ermee in dat Fruugo uw klachtgegevens doorgeeft aan een verkoper(s) en dat de voor dit doel benodigde persoonlijke gegevens worden verwerkt. Als u niet wilt dat uw contactgegevens die zijn gebruikt om de Klacht in te dienen worden doorgestuurd naar de verkoper, zorg er dan voor dat u duidelijke secundaire contactgegevens verstrekt die naar de winkelier kunnen worden doorgestuurd om rechtstreeks contact met u op te nemen. U erkent en gaat ermee akkoord dat u als gevolg van het indienen van een Klacht kunt worden benaderd door de betreffende verkoper(s), die de Klacht mogelijk wil(len) bespreken of betwisten.  U stemt ermee in dat u constructief en te goeder trouw zult samenwerken met de desbetreffende verkoper(s) en ons onmiddellijk op de hoogte zult stellen van de uitkomst van de desbetreffende discussie of het geschil.  U stemt er ook mee in dat Fruugo niet aansprakelijk is voor juridische of financiële gevolgen, of welke schade dan ook die u wordt berokkend, voortvloeiend uit of in verband met dergelijke discussies of geschillen.     

Tijdlijnen 

We streven ernaar om binnen drie (3) werkdagen een eerste reactie te geven op een Klacht, hoewel we ons het recht voorbehouden om deze termijn zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. 

Stuur geen dubbele klachten of herhaalde berichten over dezelfde klacht, omdat dit onze eerste reactietijd kan vertragen. Op alle daaropvolgende communicatie met u zullen we zo snel als redelijkerwijs mogelijk is reageren, rekening houdend met de capaciteit van ons juridische team en de noodzaak om prioriteit te geven aan de meest urgente klachten. Om twijfel te voorkomen: klachten van de overheid en regelgevende instanties hebben voorrang.  

Als u van mening bent dat uw Klacht dringend is, geef dit dan duidelijk aan in de onderwerpregel van uw Klacht en voeg een uitleg toe van de redenen hiervoor (bijvoorbeeld als er een ernstig risico is op schade aan het publiek).  

Onze reactie

Op voorwaarde dat u dit Beleid naleeft, zullen we binnen een redelijke termijn elke actie ondernemen die we zowel wettelijk gerechtvaardigd als noodzakelijk achten in de omstandigheden. Onze reactie kan (maar hoeft niet noodzakelijkerwijs) bestaan uit het opschorten of verwijderen van de betreffende vermelding(en) in sommige of alle rechtsgebieden, het op de hoogte stellen van de verkoper(s) van het probleem, contact opnemen met de betreffende verkoper(s) om het probleem op te lossen en/of u op de hoogte houden van de ondernomen actie.  

Dergelijke maatregelen worden genomen naar ons volledig en absoluut eigen inzicht en in overeenstemming met alle toepasselijke wetten. We verklaren of garanderen niet dat enige actie die we ondernemen effectief zal zijn, danwel tijdelijk of permanent, in het bereiken van enig doel en we zijn niet verplicht om de effectiviteit van en/of naleving van enige actie die we ondernemen te bewaken of anderszins op doorlopende basis te controleren.  

Daarnaast behouden we ons het recht voor om productvermeldingen en/of verkopers te herstellen, zonder u hiervan op de hoogte te stellen, wanneer de rechtsgrondslag van de betreffende klacht niet is onderbouwd in overeenstemming met dit beleid of anderszins. 

Online geschillenbeslechting

Overeenkomstig artikel 14, lid 1, van de ODR-verordening stelt de EU-commissie een platform voor onlinegeschillenbeslechting (OS-platform) ter beschikking. Het online platform voor geschillenbeslechting kan worden gevonden via: http://ec.europa.eu/consumers/odr .

Bemiddeling Artikel 12 van de EU-verordening Platform to Business 2019/1150 voorziet in de beschikbaarstelling van bemiddeling in bepaalde omstandigheden.

Verkopers kunnen verzoeken een geschil met Fruugo via bemiddeling op te lossen. Het geschil kan door beide partijen worden voorgelegd aan het Centrum voor Effectieve Geschillenbeslechting (CEDR) waar CEDR een bemiddelaar zal aanwijzen.

Klachtenprocedure voor betalingen

Als u problemen hebt met de betalingsservice die Fruugo aanbiedt, laat het ons dan weten door contact op te nemen met uw accountmanager. Uw feedback helpt ons om onze service te verbeteren. We streven ernaar uw klacht binnen een maand na ontvangst op te lossen.

Aanbestedende entiteiten

Zie de GBV voor informatie over de juridische contractanten die namens Fruugo werken.

Algemeen

Dit Beleid wordt beheerst door de wetten van Engeland en Wales en u onderwerpt zich hierbij onherroepelijk aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Engeland en Wales met betrekking tot geschillen in verband met dit Beleid en de rechten en verplichtingen in verband met het Beleid (met inbegrip van niet-contractuele rechten of verplichtingen).  

Indien een bevoegde rechtbank oordeelt dat een element van het Beleid ongeldig of niet-afdwingbaar is, gaat u er niettemin mee akkoord dat de rechtbank moet trachten de intenties van de partijen onder het Beleid uit te voeren en dat de resterende elementen van het Beleid volledig van kracht blijven.