Gebruiksvoorwaarden

 1. ACCEPTATIE VAN VOORWAARDEN

  Welkom op de Fruugo-winkelwebsite, die wordt aangeboden door Fruugo.com Ltd. ("wij" of "ons"). Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op je gebruik van de inhoud, de software en de diensten die via Fruugo worden aangeboden.

  Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op je gebruik van de software en de inhoud die door ons via Fruugo worden aangeboden. Door gebruik te maken van Fruugo geef je aan akkoord te gaan met de gebruiksvoorwaarden. Als je het niet eens bent met de gebruiksvoorwaarden of wijzigingen daarin, moet je Fruugo niet meer gebruiken.

  De gebruiksvoorwaarden kunnen van tijd tot tijd met of zonder kennisgeving door ons worden gewijzigd. Kijk regelmatig op Gebruiksvoorwaarden om te zien of de gebruiksvoorwaarden zijn gewijzigd.

  Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn de gebruiksvoorwaarden ook van toepassing op nieuwe functies, verbeteringen of nieuwe kenmerken van de dienst. Op je gebruik van een bepaalde dienst van Fruugo kunnen ook dienstspecifieke richtlijnen en beleidsbepalingen van toepassing zijn die van tijd tot tijd door Fruugo kunnen worden gepubliceerd en gewijzigd. Al deze richtlijnen en beleidsbepalingen maken een integraal onderdeel uit van de gebruiksvoorwaarden. Bij strijdigheid tussen de gebruiksvoorwaarden en eventuele richtlijnen of beleidsbepalingen hebben de gebruiksvoorwaarden voorrang.

 2. JE VERPLICHTINGEN BIJ AANMELDING

  Ten aanzien van het gebruik van de dienst stem je ermee in om: a) eerlijke, correcte, actuele en volledige gegevens over jezelf te verstrekken op het aanmeldingsformulier voor de dienst ("aanmeldingsgegevens") en b) de aanmeldingsgegevens prompt bij te werken om de gegevens waar, correct en volledig te houden.

  Je moet minimaal zestien (16) jaar oud zijn. Als je volgens de wet in het land waarin je woont minderjarig bent, moet je ouder of voogd je aanmelden.

  Als je gegevens verstrekt die onwaar, onjuist of onvolledig zijn, of als we een redelijk vermoeden hebben dat je gegevens onwaar, onjuist of onvolledig zijn, hebben we het recht om je account te deactiveren of te beëindigen en om te weigeren je in de toekomst gebruik van de dienst (of een deel daarvan) te laten maken.

 3. FRUUGO-ACCOUNT, WACHTWOORD EN BEVEILIGING

  Nadat je je voor de dienst hebt aangemeld, krijg je een wachtwoord en accountnaam. Je bent zelf verantwoordelijk voor het geheimhouden van je wachtwoord en je account en je bent zelf volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die onder je wachtwoord of account plaatsvinden. Je moet ons terstond op de hoogte stellen van eventueel ongeoorloofd gebruik van je wachtwoord of je account en van andere inbreuken op de beveiliging. Als je de bepalingen in dit gedeelte niet nakomt, zijn wij niet aansprakelijk voor verlies dat of schade die daarvan het gevolg is.

 4. INHOUD

  Alle inhoud, daaronder begrepen informatie, gegevens, tekst, software, muziek, geluid, foto's, afbeeldingen, video, berichten en ander materiaal op Fruugo (de "inhoud"), valt volledig onder de verantwoordelijkheid van degene van wie die inhoud afkomstig is. Je bent volledig verantwoordelijk voor alle inhoud die je naar de dienst uploadt, op de dienst publiceert of via de dienst verstuurt. Wij oefenen geen controle uit over de inhoud en staan niet in voor de juistheid, integriteit of kwaliteit van de inhoud. Bij het gebruik van de dienst kun je worden geconfronteerd met inhoud die onjuist of bedenkelijk is. We zijn in geen geval op enigerlei wijze aansprakelijk voor de inhoud, daaronder begrepen maar niet beperkt tot fouten of omissies in de inhoud, of voor verlies of schade als gevolg van het gebruik van de inhoud.

  Je mag de dienst niet gebruiken om:

  1. inhoud te uploaden, te publiceren of anderszins over te dragen die onrechtmatig, schadelijk, bedreigend, beledigend, treiterend, lasterlijk, vulgair, kwaadsprekend, privacyschendend, hatelijk, racistisch of anderszins bedenkelijk is;
  2. op enigerlei wijze schade toe te brengen aan minderjarigen;
  3. je voor te doen als een andere persoon of entiteit of een misleidende voorstelling te geven van banden die je met een bepaalde persoon of entiteit hebt;
  4. identificerende elementen te vervalsen of te bewerken met het doel om de afkomst te verhullen van de inhoud die in de dienst wordt gepubliceerd;
  5. inhoud te uploaden, te publiceren of anderszins over te brengen die je niet mag overbrengen op grond van de wet of een contractuele relatie of vertrouwensrelatie (zoals auteursrechtelijk beschermde en vertrouwelijke informatie);
  6. inhoud te uploaden, te publiceren of anderszins over te brengen die inbreuk maakt op een octrooi, handelsmerk, handelsgeheim, auteursrecht of andere eigendomsrechten van een partij;
  7. ongevraagd of zonder toestemming reclamemateriaal, promotiemateriaal, junkmail, spam, kettingbrieven, piramidespelen of vergelijkbaar materiaal te uploaden, te publiceren of anderszins over te brengen, behalve in die gedeelten die daarvoor bestemd zijn;
  8. materiaal te uploaden, te publiceren of anderszins over te brengen dat softwarevirussen of andere computercode, bestanden of programma's bevat die is/zijn bedoeld om de functionaliteit van computersoftware, computerhardware of telecommunicatieapparatuur te onderbreken, te beschadigen, te vernietigen of te beperken;
  9. de dienst of de servers of netwerken die met de dienst verbinding hebben te verstoren of anderszins te handelen op een wijze die een negatieve invloed heeft op de mogelijkheid van andere gebruikers om de dienst te gebruiken;
  10. de geldende wet- en regelgeving te overtreden; en
  11. persoonlijke gegevens over andere gebruikers te verzamelen, te verwerken, samen te voegen of op te slaan met het doel iemand te stalken of lastig te vallen.

  We zijn niet verplicht om de inhoud te bewaken. We hebben het recht (maar niet de verplichting) om, geheel naar eigen inzicht, inhoud die via de dienst beschikbaar is en die de gebruiksvoorwaarden schendt of anderszins bedenkelijk is, te weigeren, te verplaatsen of te verwijderen. Je moet zelf de risico's evalueren en dragen die gepaard gaan met het gebruik van de inhoud, bijvoorbeeld wanneer je vertrouwt op de juistheid, volledigheid of bruikbaarheid van de inhoud.

 5. INHOUD PUBLICEREN OP FRUUGO

  Ten aanzien van de inhoud die je in de dienst publiceert, verleen je ons een doorlopende, wereldwijde, niet-exclusieve, royaltyvrije licentie om die inhoud te publiceren, te verveelvuldigen en aan te passen; dit zullen we echter uitsluitend doen om de verkoop van producten in de dienst te bevorderen.

  Je bent als enige verantwoordelijk voor alle persoonlijke gegevens en informatie die je via de dienst bekend en publiekelijk toegankelijk maakt; wij zijn in geen geval op enigerlei wijze aansprakelijk voor de bekendmaking en publieke toegankelijkheid van dergelijke persoonlijke gegevens of informatie.

  De inhoud, daaronder begrepen persoonlijke gegevens en informatie die je op de dienst publiceert, kan voor onbepaalde tijd publiekelijk toegankelijk blijven.

 6. PRIVACYBELEID VAN FRUUGO

  Op de aanmeldingsgegevens en bepaalde andere informatie over jou is het privacybeleid van Fruugo van toepassing. Raadpleeg de volledige tekst van ons privacybeleid voor meer informatie.

  Je stemt ermee in dat we je accountgegevens en je inhoud mogen opvragen, mogen bewaren en bekend mogen maken: a) aan de aan ons gelieerde ondernemingen over de gehele wereld om de inhoud op een efficiënte manier aan jou en anderen te verstrekken; b) om je account naar behoren te beheren overeenkomstig onze reguliere bedrijfsprocedures; en c) indien dat van rechtswege noodzakelijk is of omdat we te goeder trouw van mening zijn dat het zodanig opvragen, bewaren of bekendmaken in redelijkheid nodig is om: i) gehoor te geven aan een gerechtelijke procedure; ii) de gebruiksvoorwaarden af te dwingen; iii) te reageren op beweringen dat de inhoud de rechten van derden schendt; iv) te reageren op jouw vragen aan de klantenservice; of v) de rechten, de eigendom of de veiligheid van de dienst, de gebruikers van de dienst en het publiek te beschermen. We kunnen gesprekken met de klantenservice opnemen en andere informatie verzamelen over de interactie tussen jou en Fruugo of de verkoper die wij vertegenwoordigen

 7. PRODUCTEN EN LEVERING

  De producten worden bij Fruugo getoond en verkocht door onafhankelijke verkopers. Voor de verkopers treden we bij de verkoop van hun producten op als agent. In verband met de Europese consumentenbeschermingswetten kan jij, als consument, ons beschouwen als de verkoper van het product. We doen ons best om ervoor te zorgen dat de producten die je bij Fruugo koopt van een deugdelijke kwaliteit zijn, voldoen aan de vereisten van alle geldende wet- en regelgeving en in alle wezenlijke opzichten overeenkomen met de productbeschrijving die bij Fruugo wordt getoond. Hoewel we de levering door onze verkopers en de terugkoppeling van onze klanten op de bij Fruugo verkochte producten in de gaten houden, hebben we geen rechtstreekse controle over de afzonderlijke producten of leveringen van producten die bij Fruugo worden verkocht.

  We nemen namens de verkoper je betalingen in ontvangst en we betalen ook namens de verkoper eventueel geld terug waarop je recht hebt.

  Nadere instructies zijn te vinden in de desbetreffende hoofdstukken van Fruugo Help. Dergelijke instructies kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd met of zonder kennisgeving. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat deze instructies een onlosmakelijk deel vormen van deze Gebruiksvoorwaarden.

  Garantievoorwaarden zijn productafhankelijk en worden daarom geleverd bij het desbetreffende product of door de desbetreffende leverancier.

 8. NALEVING VAN LOKALE WET- EN REGELGEVING

  Je stemt ermee in om je te houden aan alle lokale wet- en regelgeving met betrekking tot online gedragingen en aanvaardbare inhoud, alsook aan alle van toepassing zijnde wetgeving met betrekking tot de overdracht van technische gegevens die worden geëxporteerd vanuit het land waarin je woont.

 9. VERBOD OP DOORVERKOOP VAN DIENST

  Je stemt ermee in om geen enkel deel van de dienst (of het gebruik daarvan) te verveelvuldigen, te dupliceren, te kopiëren, te verkopen of door te verkopen.

 10. WIJZIGINGEN IN DE DIENST

  We behouden ons te allen tijde het recht voor om de dienst (of enig deel daarvan) met of zonder kennisgeving aan te passen of tijdelijk of definitief te staken. We zijn niet jegens jou of een derde aansprakelijk voor aanpassingen, opschorting of beëindiging van de dienst.

 11. KOPPELINGEN

  De dienst kan (of derden kunnen) koppelingen naar andere Internet-sites of bronnen verstrekken. Omdat we geen controle hebben over dergelijke externe websites en bronnen, zijn wij niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid daarvan; het materiaal en de diensten die op of via dergelijke websites of bronnen beschikbaar zijn, zijn door ons niet goedgekeurd en wij zijn niet verantwoordelijk voor dergelijk materiaal en dergelijke diensten. We zijn niet direct dan wel indirect verantwoordelijk of aansprakelijk voor schade of verlies die of dat is of zou zijn veroorzaakt in verband met het gebruiken van of het vertrouwen op dergelijk materiaal of dergelijke diensten die op of via dergelijke websites of bronnen beschikbaar zijn.

 12. EIGENDOMSRECHTEN

  De dienst bevat bedrijfseigen en vertrouwelijke informatie die wordt beschermd door de geldende intellectuele-eigendomswetgeving en andere wetgeving. De inhoud die via de dienst aan jou wordt gepresenteerd, wordt beschermd door het auteursrecht, handelsmerken, dienstmerken, octrooien of andere eigendomsrechten en -wetten. Behalve voor zover uitdrukkelijk door ons of door adverteerders wordt toegestaan, mag je de dienst en de inhoud niet in zijn geheel of gedeeltelijk aanpassen, verhuren, leasen, uitlenen, verkopen of distribueren en geen afgeleide werken op basis van de dienst of de inhoud maken.

  Je mag uitsluitend via de door ons geboden interface toegang tot de dienst krijgen of proberen te krijgen.

 13. VRIJWARING

  Je stemt ermee in om ons en onze dochterondernemingen, aan ons gelieerde ondernemingen, leidinggevenden, agenten en andere partners, verkopers en werknemers te vrijwaren tegen vorderingen, daaronder begrepen in redelijkheid gemaakte advocaatskosten, die door derden worden ingesteld in verband met de inhoud die je indient, op de dienst publiceert of via de dienst verzendt, je gebruik van of verbinding met de dienst of een door jou begane schending van de gebruiksvoorwaarden of de rechten van anderen.

 14. AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKINGEN

  JE ERKENT UITDRUKKELIJK DAT:

  1. JE DE DIENST GEHEEL OP EIGEN RISICO GEBRUIKT. DE DIENST WORDT VERSTREKT IN DE ACTUELE STAAT EN VOOR ZOVER DEZE BESCHIKBAAR IS. VOOR ZOVER BIJ HET TOEPASSELIJKE RECHT IS TOEGESTAAN, WIJZEN WE NADRUKKELIJK ALLE EXPLICIETE DAN WEL IMPLICIETE GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK AF, DAARONDER BEGREPEN MAAR NIET BEPERKT TOT DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, BEVREDIGENDE KWALITEIT OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL.
  2. WE GARANDEREN NIET DAT I) DE DIENST ZAL VOORZIEN IN JE BEHOEFTEN, II) DE DIENST ONONDERBROKEN, TIJDIG, VEILIG OF FOUTLOOS ZAL FUNCTIONEREN, III) DE RESULTATEN DIE UIT HET GEBRUIK VAN DE DIENST KUNNEN WORDEN VERKREGEN JUIST OF BETROUWBAAR ZULLEN ZIJN, IV) EN DE KWALITEIT VAN DE PRODUCTEN, DIENSTEN, GEGEVENS OF ANDERE ZAKEN DIE JE VIA DE DIENST AANSCHAFT OF VERKRIJGT AAN JE VERWACHTINGEN ZULLEN VOLDOEN.
  3. HET DOWNLOADEN OF ANDERSZINS VERKRIJGEN VAN INHOUD VIA HET GEBRUIK VAN DE DIENST GEBEURT NAAR JE EIGEN INZICHT EN OP JE EIGEN RISICO; JE BENT ALS ENIGE VERANTWOORDELIJK VOOR SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT HET DOWNLOADEN VAN DERGELIJKE INHOUD.
  4. MONDELINGE DAN WEL SCHRIFTELIJKE MEDEDELINGEN OF INFORMATIE DIE JE VAN ONS OF VIA OF VAN DE DIENST VERKRIJGT, KUNNEN NIET WORDEN UITGELEGD ALS GARANTIE OF ANDERE VERPLICHTING DIE NIET NADRUKKELIJK IN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN STAAT VERMELD.
 15. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

  WIJ ZIJN UITDRUKKELIJK NIET AANSPRAKELIJK VOOR DIRECTE DAN WEL INDIRECTE SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK, DAARONDER BEGREPEN DOCH NIET BEPERKT TOT SCHADE WEGENS WINSTDERVING, VERLIES VAN GOODWILL, GEBRUIKSDERVING, GEGEVENSVERLIES OF ANDERE IMMATERIËLE VERLIEZEN, ZELFS ALS WE OP DE HOOGTE ZIJN GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE, INDIEN DIE HET GEVOLG IS VAN: i) HET GEBRUIK OF HET NIET KUNNEN GEBRUIKEN VAN DE DIENST OF EEN PRODUCT DAT IN DE DIENST WORDT GETOOND; ii) DE KOSTEN VAN DE AANSCHAF VAN VERVANGENDE PRODUCTEN EN DIENSTEN IN VERBAND MET PRODUCTEN, GEGEVENS, INFORMATIE OF DIENSTEN DIE VIA OF VAN DE DIENST ZIJN AANGESCHAFT OF VERKREGEN, BERICHTEN DIE VIA OF VAN DE DIENST ZIJN ONTVANGEN OF TRANSACTIES DIE VIA OF VAN DE DIENST ZIJN AANGEGAAN; iii) ONGEOORLOOFDE TOEGANG TOT OF WIJZIGING VAN JE ZENDINGEN OF GEGEVENS; iv) UITSPRAKEN OF GEDRAGINGEN VAN DERDEN OP DE DIENST; OF v) ANDERE KWESTIES DIE VERBAND HOUDEN MET DE DIENST OF DE PRODUCTEN DIE VIA DE DIENST WORDEN WEERGEGEVEN OF VERKOCHT.

  ONZE VOLLEDIGE AANSPRAKELIJKHEID EN JOUW EXCLUSIEVE VERHAALSMOGELIJKHEID IS NIET HOGER DAN HET BEDRAG DAT DOOR JOU VOOR DE DESBETREFFENDE PRODUCTEN EN DIENSTEN IS BETAALD.

  ONGEACHT ANDERSLUIDENDE WETGEVING, ZIJN VORDERINGEN OF RECHTSVORDERINGEN DIE VOORTVLOEIEN UIT OF VERBAND HOUDEN MET HET GEBRUIK VAN DE DIENST, DE PRODUCTEN DIE IN DE DIENST WORDEN WEERGEGEVEN OF VIA DE DIENST WORDEN VERKOCHT OF DE GEBRUIKSVOORWAARDEN SLECHTS GELDIG INDIEN ZIJ ZIJN INGESTELD BINNEN ÉÉN JAAR NADAT DE GROND VOOR EEN DERGELIJKE VORDERING OF RECHTSVORDERING IS ONTSTAAN.

 16. UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN

  IN SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN IS UITSLUITING VAN BEPAALDE GARANTIES OF DE BEPERKING OF UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR BEPAALDE SCHADE NIET TOEGESTAAN. HET IS DAAROM MOGELIJK DAT ENKELE VAN DE BEPERKINGEN IN ARTIKEL 14 EN 15 NIET OP JOU VAN TOEPASSING ZIJN.

  DE GEBRUIKSVOORWAARDEN HEBBEN GEEN INVLOED OP DE WETTELIJKE RECHTEN VAN CONSUMENTEN.

 17. BEËINDIGING

  Wij hebben het recht om, geheel naar ons eigen inzicht, je wachtwoord, je account (of enig deel daarvan) of het gebruik van de dienst te beëindigen en om inhoud binnen de dienst te verwijderen en te verwerpen; dit kunnen wij doen om welke reden dan ook, onder andere in geval van gebrek aan gebruik of als wij van mening zijn dat je de gebruiksvoorwaarden hebt geschonden of niet naar de letter of de geest van de gebruiksvoorwaarden hebt gehandeld. Je toegang tot de dienst kan op grond van deze gebruiksvoorwaarden zonder voorafgaand bericht worden beëindigd en je account kan met onmiddellijke ingang worden gedeactiveerd of verwijderd.

  Accounts die gedurende een bepaalde periode niet zijn gebruikt, kunnen worden beëindigd en alle inhoud daarin kan definitief worden verwijderd in overeenstemming met de richtlijnen en beleidsbepalingen van Fruugo. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk wegens het verwijderen of het niet opslaan van inhoud die door de dienst wordt onderhouden of verzonden. We zijn jegens jou of een derde niet aansprakelijk wegens beëindiging van je toegang tot de dienst.

 18. KENNISGEVINGEN

  Kennisgevingen kunnen via e-mail of gewone post aan jou worden gedaan. De dienst kan wijzigingen in de gebruiksvoorwaarden of andere zaken ook bekend maken door in het algemeen kennisgevingen of koppelingen naar kennisgevingen op de dienst weer te geven.

 19. HANDELSMERKEN

  Het Fruugo-logo, de Fruugo-handelsmerken en de Fruugo-dienstmerken, alsook andere logo's en product- en dienstnamen van Fruugo, zijn handelsmerken van Fruugo.com Ltd. (de "Fruugo-merken"). Je mag de Fruugo-merken niet zonder onze voorafgaande toestemming op enigerlei wijze weergeven of gebruiken.

 20. AUTEURSRECHTEN EN AGENTEN VAN AUTEURSRECHTHOUDERS

  Wij respecteren het intellectuele eigendom van anderen en we verwachten dat onze gebruikers dat ook doen. Als je denkt dat op de dienst inbreuk wordt gemaakt op je rechten van intellectuele eigendom, kun je dit melden aan de klantenservice van Fruugo.

 21. ALGEMENE INFORMATIE

  Deze gebruiksvoorwaarden (daaronder begrepen de hierin genoemde procedures en beleidsbepalingen) vormen de volledige overeenkomst tussen jou en ons. Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op je gebruik van de dienst en komen in de plaats van alle eerdere afspraken tussen jou en ons. Op je gebruik van de dienst kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn wanneer je gebruikmaakt van gelieerde diensten, inhoud van derden of software van derden. Op de gebruiksvoorwaarden en op de relatie tussen jou en ons is het recht van Finland van toepassing. Je stemt in met de exclusieve bevoegdheid van de Finse rechtbank. Als we bepaalde rechten of bepalingen van de gebruiksvoorwaarden niet uitoefenen of doen gelden, geldt dat niet als afstand van die rechten of bepalingen. Als een bepaling in de gebruiksvoorwaarden door een bevoegde rechter ongeldig wordt geoordeeld, zal de rechter proberen uitvoering te geven aan de intenties van de partijen zoals die in de bepaling tot uitdrukking komen en blijven de overige bepalingen van de gebruiksvoorwaarden onverminderd van kracht.

  De rechten en verplichtingen op grond van de gebruiksvoorwaarden mogen niet zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de ander door jou of door ons worden overdragen aan een derde, zij het dat wij wel onze rechten en verplichtingen geheel dan wel gedeeltelijk (zonder jouw voorafgaande toestemming) mogen overdragen aan de aan ons gelieerde ondernemingen. Je Fruugo-account is persoonlijk en niet-overdraagbaar. De koppen die in deze gebruiksvoorwaarden zijn gebruikt, zijn slechts gemakshalve gebruikt.

 22. SCHENDINGEN

  We willen je vriendelijk verzoeken eventuele schendingen van de gebruiksvoorwaarden te melden aan de klantenservice van Fruugo.