Privacybeleid van Fruugo

PRIVACYBELEID, BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS
Beschrijving van het bestand met persoonlijke gegevens: het klantenregister voor de producten en diensten van Fruugo.

 1. DOEL VAN HET BESTAND MET PERSOONLIJKE GEGEVENS EN ALGEMENE BESCHRIJVING VAN DE PRIVACYBEGINSELEN VAN FRUUGO

  Bij Fruugo's verwerking van persoonlijke gegevens staat de instemming van de betrokkene centraal.

  Fruugo respecteert de privacy van haar klanten en houdt zich aan de geldende wetgeving op onder andere het gebied van gegevensbescherming. In dit beleid worden met het begrip "persoonlijke gegevens" de gegevens bedoeld die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare, natuurlijke persoon. Onder "Fruugo" wordt verstaan Fruugo Ltd. en haar dochterondernemingen.

  In dit privacybeleid staat ook een beschrijving van het bestand met persoonlijke gegevens voor de producten en diensten van Fruugo, waarin wordt aangegeven hoe de persoonlijke gegevens die in verband met de producten en diensten van Fruugo worden verzameld, worden verwerkt.

  Voor bepaalde diensten van Fruugo kunnen aanvullende mededelingen worden gedaan over de persoonlijke en andere gegevens die in verband met de dienst in kwestie worden verzameld en over de verwerking daarvan. Indien dergelijke aanvullende mededelingen in strijd zijn met dit beleid, gelden die mededelingen in plaats van het beleid.

  Door gebruik te maken van deze website geef je aan ermee akkoord te gaan dat je persoonlijke gegevens worden verwerkt op de wijze die in dit beleid wordt aangegeven. Maak geen gebruik van de website of de diensten van Fruugo als je het er niet mee eens bent dat je persoonlijke gegevens overeenkomstig dit beleid worden verwerkt.

 2. DE GEGEVENS IN HET BESTAND MET PERSOONLIJKE GEGEVENS

  Je persoonlijke gegevens worden verzameld wanneer je je aanmeldt als gebruiker van de diensten van Fruugo, bij de verkoop van producten en diensten, bij het gebruik van diensten, alsook bij promotie- en verkoopcampagnes voor de producten en diensten van Fruugo.

  Je persoonlijke gegevens kunnen ook worden verzameld uit bestanden met persoonlijke gegevens die door derden worden beheerd, zoals het bevolkingsinformatiesysteem, zogeheten "Robinson-lijsten" die door de Finse Vereniging voor Direct Marketing worden bijgehouden en andere bestanden met persoonlijke gegevens. De persoonlijke gegevens die door ons worden verzameld, zijn onder andere gegevens uit de volgende categorieën:

  • Technische gegevens. Hoewel het in het algemeen mogelijk is om de website van Fruugo te bezoeken zonder je aan te melden of je identiteit bekend te maken, worden door je browser toch bepaalde gegevens doorgegeven aan Fruugo. Dit zijn gegevens als je IP-adres, de datum en het tijdstip waarop je de website bezoekt, de site via welke je op de website Fruugo terecht bent gekomen, de pagina's die je bezoekt, de koppelingen die je gebruikt en de inhoud die je doorbladert. Technische gegevens kunnen ook worden aangemaakt en verzameld bij het gebruik van de producten en diensten van Fruugo. Zo kunnen als onderdeel van de reguliere datacommunicatie je telefoonnummer, de datum en tijd waarop je gebruikmaakt van de dienst en andere gegevens die jouw gebruik van de dienst beschrijven, naar Fruugo worden verzonden. Fruugo maakt op haar websites gebruik van cookies. Meer informatie over het gebruik van cookies kun je vinden in Identificatie van gebruikers en het gebruik van cookies.

  • Gegevens die door de klant worden verstrekt. Fruugo kan in verband met haar producten en diensten de volgende gegevens verzamelen: de naam, het adres, het telefoonnummer en het e-mailadres van de klant. We kunnen tevens andere contactgegevens verzamelen die voor de levering van producten en diensten, de communicatie met klanten en de identificatie van gebruikers nodig zijn.
   Bovendien kunnen we niet alleen demografische gegevens, zoals leeftijd, geslacht, taal en woonplaats, verzamelen, maar ook informatie over je voorkeuren, wensen en instemmingen. Dergelijke gegevens gebruiken we bijvoorbeeld om onze producten en diensten te ontwikkelen en gericht onder de aandacht te brengen.
   Bij sommige van onze diensten kunnen wij ook informatie verzamelen over anderen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer je wilt dat we de door jou gekochte producten bij iemand anders bezorgen.

  • Informatie over klantenrelaties en contractuele relaties. Wij verzamelen informatie met betrekking tot klantenrelaties en contractuele relaties, zoals de producten en diensten die je bestelt en/of gebruikt, contracten, contactpersonen en klachten, alsook informatie over de verlening en het gebruik van garantiediensten en andere diensten. Verder verzamelen we informatie met betrekking tot de betaling en facturering van producten en diensten, zoals het factuuradres en creditcardgegevens, en informatie over de controle van kredietgegevens en andere relevante financiële gegevens. We kunnen ook gesprekken met de klantenservice opnemen en andere informatie verzamelen over de interactie tussen jou en Fruugo of de verkoper die wij vertegenwoordigen

 3. DOEL VAN HET BESTAND MET PERSOONLIJKE GEGEVENS

  We gebruiken je persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden:

  • Levering van producten en diensten. We kunnen je persoonlijke gegevens gebruiken om je bestellingen te beheren, om uitvoering te geven aan contracten en andere verplichtingen en om te reageren op je verzoeken en vragen. Persoonlijke gegevens kunnen ook worden gebruikt om de identiteit van gebruikers vast te stellen, om producten en diensten te leveren, om voor informatiebeveiliging te zorgen en om misbruik te voorkomen en te onderzoeken - dit alles voor zover het toepasselijke recht dat toestaat. Je persoonlijke gegevens worden niet zonder je toestemming voor marketingdoeleinden bekendgemaakt aan derden.

  • Ontwikkeling van producten en diensten. Je persoonlijke gegevens kunnen worden gebruikt voor de ontwikkeling van de producten en diensten van Fruugo. Wij maken voornamelijk gebruik van statistische en andere relevante gegevens aan de hand waarvan je identiteit niet kan worden vastgesteld. Je persoonlijke gegevens kunnen ook worden gebruikt voor het gericht marketen van onze producten en diensten, bijvoorbeeld om je gepersonaliseerde inhoud te tonen. We kunnen statistieken genereren voor de ontwikkeling van producten en diensten en informatie bijeenbrengen die bij verschillende producten en diensten is verzameld, voor zover de gegevens voor dat doel zijn verzameld.

  • Communicatie met klanten en marketing. Voor zover de wet dit toestaat, kunnen je persoonlijke gegevens worden gebruikt voor: de marketing van de producten en diensten van Fruugo en de verkopers en partners die door Fruugo worden vertegenwoordigd; direct marketing; marktonderzoek; en communicatie met klanten, bijvoorbeeld om je te informeren over onze producten en over kwesties die met onze diensten verband houden. We kunnen ook onderzoeken houden naar de klantentevredenheid.

 4. UITWISSELING VAN GEGEVENS

  Fruugo zal je persoonlijke gegevens niet verkopen, leasen of anderszins bekend maken, behalve in de volgende situaties:

  • Instemming. Je persoonlijke gegevens kunnen alleen door ons bekend worden gemaakt voor zover je daarmee hebt ingestemd. Sommige van onze diensten zijn van zodanige aard dat de gegevens van gebruikers worden gepubliceerd. Hierbij valt te denken aan gemeenschapsdiensten en diensten waarmee gebruikers hun eigen inhoud kunnen publiceren.

  • Onderaannemers en verkopers. Je persoonlijke gegevens kunnen bekend worden gemaakt aan de onderaannemers van Fruugo, voor zover die onderaannemers meewerken aan de realisering van het doel van de dienst zoals in dit beleid wordt beschreven. Je persoonlijke gegevens die nodig zijn om de door jou gekochte producten te leveren (zoals je naam, adres en telefoonnummer) worden bekend gemaakt aan de verkoper van het product en aan de logistiek dienstverlener die het vervoer van het product verzorgt. Deze derden mogen je persoonlijke gegevens alleen gebruiken voor de verlening van de dienst waarvoor de gegevens bekend zijn gemaakt; zij zijn verplicht je gegevens vertrouwelijk te behandelen en ervoor te zorgen dat er voldoende maatregelen zijn getroffen om je persoonlijke gegevens te beschermen.

  • Internationale gegevensoverdracht. Je persoonlijke gegevens kunnen worden overgebracht naar andere landen. Wanneer producten worden besteld die van buiten de EU-zone worden geleverd, kunnen we persoonlijke gegevens overbrengen naar landen waarin andere wettelijke regels inzake gegevensbescherming gelden dan in Finland. In die gevallen treffen we maatregelen om de bescherming van persoonlijke gegevens te waarborgen. Dit doen we bijvoorbeeld door overeenkomsten tot geheimhouding en wettelijk bepaalde gegevensbescherming te hanteren en door de standaardovereenkomsten te hanteren die door de Europese Commissie zijn goedgekeurd.

  • Verplichte bekendmaking. Je persoonlijke gegevens kunnen bekend worden gemaakt aan autoriteiten indien daarom op grond van de geldende wetgeving wordt verzocht.

  • Fusies en overnames. Mocht Fruugo haar bedrijf of een deel daarvan verkopen, kunnen de persoonlijke gegevens die met het bedrijf in kwestie verband houden, worden overgedragen aan de nieuwe eigenaar.

 5. VERWERKING VAN GEGEVENS OVER MINDERJARIGEN

  Over personen van jonger dan 16 verzamelen wij in principe geen persoonlijke gegevens. Omdat het lastig kan zijn de leeftijd van de gebruikers van de dienst te verifiëren, kan het toch voorkomen dat gegevens over personen van jonger dan 16 in onze databases terechtkomen.

  Ons beleid is dat minderjarigen (in Finland personen van jonger dan 18) op deze site niet zonder de toestemming van een ouder of wettelijke voogd aankopen kunnen doen of andere juridische handelingen kunnen verrichten.

 6. GEGEVENSKWALITEIT

  We ondernemen redelijke stappen om ervoor te zorgen dat de in ons bezit zijnde persoonlijke gegevens juist en actueel zijn. Bij bepaalde Fruugo-diensten kan gebruikers worden gevraagd hun eigen persoonlijke gegevens bij te houden. Onthoud dat het jouw verantwoordelijkheid is om Fruugo geen valse gegevens te verstrekken.

 7. BEVEILIGING

  Hoewel er altijd risico's aan de verstrekking van persoonlijke gegevens zijn verbonden en geen enkele technologie en geen enkel proces volstrekt veilig zijn, treft Fruugo gepaste technische en organisatorische maatregelen om de persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, bekendmaking of andere niet-geautoriseerde verwerking, daarbij rekening houdend met de aard van de gegevens, de technische mogelijkheden voor gegevensbescherming, de relevante gevaren en de kosten van gegevensbescherming.

  Dergelijke maatregelen bestaan onder andere uit (waar van toepassing) het gebruik van firewalls, codering, beveiligde servervoorzieningen, de implementatie van gepaste beheerssystemen en -processen voor toegangsrechten, afdoende aanwijzingen voor de degenen die de gegevens verwerken, een zorgvuldige selectie van onderaannemers en het treffen van contractuele en andere relevante maatregelen. We maken gebruik van technologie die voldoet aan de desbetreffende normen om de geheimhouding van onze transacties te waarborgen.

 8. IDENTIFICATIE VAN GEBRUIKERS EN HET GEBRUIK VAN COOKIES

  Fruugo kan op haar website gebruikmaken van cookies. Cookies zijn kleine bestanden die vanaf onze website naar je computer worden verstuurd en waarmee bepaalde gegevens over je computer kunnen worden verzameld. Deze gegevens zijn onder andere je IP-adres, het besturingssysteem van je computer, je browsertype en het adres van de site via welke je op de website van Fruugo bent terechtgekomen. Het gebruik van cookies is voor jou handig, omdat je bijvoorbeeld tijdens een sessie niet telkens je wachtwoord hoeft in te voeren of artikelen niet opnieuw in je winkelwagentje hoeft te leggen als je winkelsessie om een of andere reden wordt onderbroken. Aan de hand van cookies kunnen wij ook het websiteverkeer analyseren en op basis van die analyses onze dienstverlening verbeteren.

  Voor sommige websites kunnen we ook gebruikmaken van zogeheten "webbakens". Webbakens worden door ons niet gebruikt om gebruikers te identificeren, maar om onze websites verder te ontwikkelen. Webbakens zijn doorgaans afbeeldingen op een website aan de hand waarvan informatie over het gebruik van de website kan worden verzameld. Webbakens leveren normaal gesproken geen andere informatie op dan de informatie die bij het gebruik van de diensten door de browser van de gebruiker aan de serviceprovider wordt verstrekt. Op basis van webbakens kunnen ook cookies worden geanalyseerd. Als je het gebruik van cookies niet toestaat, kunnen webbakens je handelingen niet bijhouden, maar kunnen ze nog wel de informatie verzamelen die door je browser wordt verstrekt.

  Als je geen cookies wilt ontvangen, of bericht wilt krijgen voordat ze worden geplaatst, moet je je browserinstellingen aanpassen (voor zover dat in je browser mogelijk is). Houd er echter wel rekening mee dat als je cookies uitschakelt, de kans bestaat dat niet alle diensten of functies op de website beschikbaar zijn. Sommige serviceproviders waarvan de inhoud aan de website van Fruugo is gekoppeld, kunnen op hun websites ook gebruikmaken van cookies of webbakens. Fruugo heeft geen toegang tot of controle over dergelijke cookies.

 9. JOUW RECHTEN

  Voor zover het toepasselijke recht toestaat, heb je het recht de gegevens te bekijken die wij over je hebben verzameld. Voor zover het toepasselijke recht toestaat, heb je ook het recht te verlangen dat valse, onnodige, onvolledige of verouderde persoonlijke gegevens worden gecorrigeerd of verwijderd. Daarnaast heb je het recht om Fruugo te verbieden gegevens over jou te gebruiken ten behoeve van directe reclame, verkoop op afstand of andere direct marketing of marketing- en opinieonderzoeken.

  Als je deze rechten wilt uitoefenen, stuur je een ondertekend, schriftelijk verzoek naar:

  Fruugo.com Ltd
  Privacy
  Fountain Street House
  Fountain Street
  Cumbria
  LA12 7EQ
  UK

 10. NAAM EN BEHEERDER VAN HET BESTAND MET PERSOONLIJKE GEGEVENS

  De beheerder is Fruugo.com Ltd. (Company No: 6553460), 13 Fountain Street, Fountain Street, Ulverston, Cumbria, LA12 7EQ, United Kingdom.
  Registration Number: Z1333679

 11. WIJZIGINGEN IN DE BESCHRIJVING VAN HET BESTAND MET PERSOONLIJKE GEGEVENS

  Wij behouden ons het recht voor de beschrijving van het bestand met persoonlijke gegevens op elk gewenst moment te wijzigen. Als de beschrijving van het bestand met persoonlijke gegevens in wezenlijk opzicht ten nadele van de betrokkenen wordt aangepast, worden zij 30 dagen van tevoren in kennis gesteld van dergelijke wijzigingen in de dienstverlening van Fruugo.